From:  ndtrung4419@gmail.com
Date:  02 Sep 2015 14:16:21 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Translate Mozilla L10n Style Guide?

NNTP-Posting-Host:  63.245.214.181

Okay anh. Em vừa thêm một link ở ngay đầu trang dẫn về style guide của Mozilla đấy ạ.