From:  "Hung. NGUYEN Manh" <loveleeyoungae@yahoo.com>
Date:  24 May 2013 11:44:33 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: [Bản dịch] The Mozilla Manifesto

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

----- Original Message -----

> From: Truong Anh. Tuan 
> To: Ngô Huy ; mozilla-dev-l10n-vi@lists.mozilla.org
> Cc: 
> Sent: Friday, May 24, 2013 10:17 AM
> Subject: Re: [Bản dịch] The Mozilla Manifesto
> 
> 
> ----- Original Message -----
>>  From: "Truong Anh. Tuan" 
>>  To: "Ngô Huy" , 
> mozilla-dev-l10n-vi@lists.mozilla.org
>>  Sent: Friday, May 24, 2013 8:41:51 AM
>>  Subject: Re: [Bản dịch] The Mozilla Manifesto
>> 
>>  Huy hỏi Dương cách contribute thẳng vào.
> 
> Mà anh thấy ngay dưới chân trang [1] có link hướng dẫn cách mà. Sao không
> theo luôn cho nhanh.
> 
> [1] http://www.mozilla.org/about/manifesto.html
> 
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> dev-l10n-vi mailing list
> dev-l10n-vi@lists.mozilla.org
> https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-l10n-vi
>

Em là người dịch gốc nên em sẽ attach lại cho việc chấp thuận diễn ra nhanh hơn.

 
-----
Nguyen Manh Hung
(Hung. NGUYEN Manh)
Try Firefox - a better web browser! www.mozilla.com/vi
How to address me properly? - http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_name