From:  Nguyễn Phan Hải <hainp2604@gmail.com>
Date:  18 Dec 2012 11:40:33 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

About the translation of Vietnamese Firefox download pages

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Hello all friends, :)

Does anyone know where and how to translate the Vietnamese Firefox
download pages [1]?. Now, I think the translation of those pages is
not good and could be better :D.


Chào mọi người,

Mình thấy hiện nay các trang web Firefox tiếng Việt chưa được dịch tốt
(một số khá tệ) [1]. Các bạn có biết làm thế nào để dịch lại những
trang này không? :D


[1]: For example, this page: http://www.mozilla.org/vi/firefox/17.0.1/whatsnew/

--
Nguyễn Phan Hải