From:  "Duong H. Nguyen" <cmpitg@gmail.com>
Date:  27 Nov 2012 11:13:01 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Mozilla International Vietnam

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Không biết anh Hưng theo dõi MozCamp thế nào. Cái này nằm một trong những
phần chính của các keynote hẳn hoi, của cả 2 năm liền chứ không phải chỉ
riêng một năm.

Ở Nhật không phải là chi nhánh mà văn phòng trực thuộc Mozilla Foundation
không phải Mozilla Corp! Vấn đề này được chính bà Mitchell Baker trả lời.

Ở Trung Quốc và Đài Bắc do lý do đặc biệt liên quan đến chính phủ nên phải
mở dưới hình thức công ty. Cái này do ông Li Gong nói.

Em thấy hơi lo ngại với các idea của anh Hưng khi anh đứng trong cộng đồng
giao tiếp với một người mới/chưa tham gia cộng đồng.

Regards,
Dương "Yang"
--
Duong H. Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Public Key: http://cmpitg.github.com/public.key.txt

"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++ (++++) ULU++++ P-- L+++ E@
W++>+++ N+ o+ K w--- O- M@ V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+
b+++ DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----
El 27/11/2012 08:18, "Nguyễn Vũ Hưng"  escribió:

>
>
> 2012/11/27
>
>> 2. Nói rõ hơn vì sao cần mở chi nhánh/công ty Mozilla ở Việt Nam
>> (giống như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật đã làm)
>>
>
> Chi nhánh
> http://www.mozilla.jp/about/japan/
>
> Công ty
> http://mozilla.com.cn/
>
> --
> Best Regards,
> Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
> vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
> twitter: vuhung , MSN: vuhung16.
> vuhung's facebook   Nguyễn Vũ
> Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
> Vietnamese LibreOffice,
> Mozilla & Firefox tiếng Việt
>
> Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
> limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
> lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
> employer(s), associations and/or groups I join.
>