From:  Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>
Date:  27 Nov 2012 08:17:58 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Mozilla International Vietnam

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

2012/11/25 Anh Van Phuong 

> Ho Chi Minh City,
> Mozilla should open a company in Vietnam: Mozilla International Vietnam
> Love love Mozilla
>


Ý tưởng hay.

Bác có thể

1. Trao đổi sâu hơn ở dây: https://www.facebook.com/groups/mozvn/?fref=ts
(vì dev-l10n-vi@lists.mozilla.org là mailing list dùng riêng cho dịch thuận)

2. Nói rõ hơn vì sao cần mở chi nhánh/công ty Mozilla ở Việt Nam
(giống như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật đã làm)


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung , MSN: vuhung16.
vuhung's facebook   Nguyễn Vũ
Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
Vietnamese LibreOffice,
Mozilla & Firefox tiếng
Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.