From:  Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>
Date:  02 Jan 2012 22:57:38 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Hừm, thật là ngại quá

NNTP-Posting-Host:  63.245.208.166

Mình nghĩ cần dịch tốt hơn câu này:

"Hừm, thật là ngại quá"
Đề xuất: Firefox đã khởi động lại (bỏ chữ bị)
http://ki-ei.com/foss/Mozilla/Firefox/201201xx/Need-to-fix.png

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/