From:  arky <arky@mozilla.com>
Date:  12 Dec 2011 19:07:20 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Lỗi dịch Firefox

NNTP-Posting-Host:  63.245.208.166

On 12/12/2011 12:42 PM, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> Chào các bác,
>
> Em phát hiên 2 lỗi dịch. Bác nào fix giúp với
>
> Lỗi:
> http://ki-ei.com/foss/Mozilla/Firefox/20111212/FF%20translation%20bug%2001.png
> http://ki-ei.com/foss/Mozilla/Firefox/20111212/FF%20translation%20bug%2002.png
>
> Narro:
> http://a.maimult.ro/lmo/projects.php?l=ms&f=0
>

Thanks!

Bug reports should be filed here.
http://code.google.com/p/narro/issues/

Cheers

--arky