From:  mxn@1ec5.org
Date:  09 Dec 2011 03:16:35 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Re: Phi công lái thử

NNTP-Posting-Host:  63.245.208.166

On Fri, 9 Dec 2011 01:49:36 +0700, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
> FYI,
>
> Test Pilot = nên để nguyên không dịch
>
> chứ không nên dịch là "phi công lái thử".
>
> Có ai có ý kiến gì không?
> Từ này phải sửa ở từ file nào?
>
> http://www.flickr.com/photos/vuhung/6477998781/in/photostream

Chào bạn,

Ngoài ra, tối hôm qua tôi thấy chuỗi đó trong Narro đã dịch ra "Phi 
Công Lái Thử" nên thống nhất tất cả các chuỗi Test Pilot theo tên "Phi 
công Lái thử". Có lẽ dịch như vậy phù hợp với việc dịch tính năng "Sync" 
thành "Đồng bộ", nhưng hình như có chỗ dịch (syncBrand.shortName.label) 
có chỗ không (error.logout.description). Nếu không nên dịch thì tôi sẽ 
lùi lại các chuỗi không sao. Xin lỗi vì sự bất tiện.

-- 
Minh Nguyen