From:  Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>
Date:  06 Dec 2011 18:39:31 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.dev.l10n.vi
Subject:  

Dịch flashbox

NNTP-Posting-Host:  63.245.208.166

Hi all,

Mình sẽ dịch flashblock nhé!

http://flashblock.mozdev.org/translate.html

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/