From:  Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>
Date:  11 Dec 2012 08:38:24 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.community.vietnam
Subject:  

Re: Về vấn đề sysadmin

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Huy ơi liên lạc đi.

Có root/shell login từ mấy hôm rồi mà.

There is no excuse for being brief on Android.
On Dec 11, 2012 7:33 AM, "Duong H. Nguyen"  wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> El 12/11/2012 07:26 AM, Nguyễn Vũ Hưng escribió:
> > Bạn đã có shell, login từ mấy hôm rồi mà.
> >
>
> Anh gửi cho em từ khi nào ạ?  Em không nhận được bất kỳ thông tin nào
> từ anh cả.  Còn XAMPP, MySQL, ... password và các thông tin
> infrastructure khác trên server thì sao ạ?
>
> Regards,
> Dương
> - --
> Duong "Yang" H. Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」
> in Japanese)
> Personal page: http://cmpitg.github.com/
> Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
> Public Key: http://cmpitg.github.com/public.key.txt
> "Life is a hack"
>
> - -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
> Version: 3.12
> GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ E@
> W++>+++ N+ o+ K w--- O- M@ V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
> DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
> - -----END GEEK CODE BLOCK-----
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.19 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with undefined - http://www.enigmail.net/
>
> iQEcBAEBAgAGBQJQxn9dAAoJENNi0COZmVqTahUIAIJq2gBtoFVqu/FAryElZ/rp
> m32xUPduEqLQ6mBhhUx7NtFgIqRGfhx+19aC/UExMo2h7e592qvySfW0dLGW1Hfs
> K0JlHPd4tIvADUlA8ag1h1soH4G9PViLuoaF04yV+170Yyf+JwhIxFvIOgl1h2kb
> LHti3RpwcdF7Kcxk8mGej+npy2Akjm/Ywks1rEM2TxY4jXuF2hK2UZkAiUHK2faJ
> mlQ8yDbNAIb9aBt6fbn1ViFYoepsAUsvmHH6VZGwouQRF7d0JF5OpDzLDfMoAr31
> UnFni0pZDOtkPqlQibI+BCxsxG4hDCsxZtHA0deK4I87yO10Pby7O+iCDNTSgZc=
> =16+i
> -----END PGP SIGNATURE-----
>