From:  "Nguyen Vu Hung (vuhung)" <vuhung16plus@gmail.com>
Date:  19 Nov 2012 14:23:35 Hong Kong Time
Newsgroup:  news.mozilla.org/mozilla.community.vietnam
Subject:  

Re: Fwd: Thư bầu chọn Mozilla-VN contributors

NNTP-Posting-Host:  63.245.216.66

Hi Huy,
Ngày 2012/11/16 10:48, Ngô Huy viết:
> Chào mọi người, trong quá trình edit mail trên Thunderbird, không hiểu 
> sao khi gửi lên mailing list bị lỗi định dạng. 

Vì gửi ở dạng plaintext, not HTML?

Vì chưa bao giờ có vấn đề với formatting kiểu này cả.

> hiện link số 4 em kiểm tra lại thì vẫn bị dính vote super là vote cũ, 
> em đã chỉnh sửa lại. theo thư sau ( Không rõ lên mailing list còn bị 
> lỗi nữa không ) 

Kết quả vote thế nào Huy ơi, hồi hộp quá :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.